Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Rondom de diensten Rondom de diensten
Erediensten
Een kerkdienst moet een verhaal vertellen. Van aanvangslied tot zegen moet je kunnen merken dat de dingen een samenhang hebben. Het begint met het eerste lied. Daarin klinkt vaak het thema van de dienst al. Maar al zit je in de bank, je bent nog niet zomaar 'binnen' in de dienst. Eerst moet je samen naderen: stil zijn en een psalm (biddend) zingen. Dan kom je bij een eerste poort: de Wet. Kun je erdoor? Niet zonder schuld te belijden! Maar meteen daarna klinkt de nodiging om verder te gaan: de genadeverkondiging, die we beamen met een lofprijzend psalmvers.
Het daaropvolgende gebed brengt ons bij de tweede poort:
het Evangelie.
Hier wordt het 'Brammetjeverhaal' verteld; zo krijgen de kinderen vast een voorproefje van hun verhaal. Dan klinken de lezingen en de prediking. Zo komen we bij God: daar waar Hij spreekt.
Moge Hij ons ook dit jaar rijkelijk laten delen in zijn veelkleurige wijsheid.
 
 
Morgendiensten Morgendiensten
IVanaf juni 2018 zijn we in onze kerk weer het Oecumenisch Leesrooster gaan volgen. Dit jaar geeft die een serie lezingen uit het Marcusevangelie.
De oudtestamentische lezingen laten we in de komende tijd weg; we hebben ze in het seizoen 2014-15 gelezen. Dit jaar lezen we de brieven, die we toen weglieten. Ook daar zit een lijn in: eerst Efeziërs, daarna Jakobus, en tenslotte Hebreeën.
Vanaf Advent begint dan het zgn. C-jaar, waarin het Lucasevangelie centraal staat. Die lijn gaan we volgen, maar met een paar onderbrekingen.
In januari-februari lezen we uit het boek Ester, tussen Pasen en Pinksteren richt de preek zich op lezingen uit Openbaring. En in de zomer (juli-aug.) gaan de preken over Kolossenzen.
Dus al met al veel Nieuwe Testament in de preken van dit jaar. Maar misschien hebt u het wel gemerkt: we laten de psalmen in de eredienst minstens 3x aan bod komen: als intochtspsalm, als antwoord op de genadeverkondiging, en als verbinding tussen de lezingen. Zo staan we bewust ook in de reformatorische traditie.
 
lees meer »
 
Avonddiensten Avonddiensten
De eerste avonddienst van het winterseizoen is wederom het avondgebed op de startzondag. De andere avonddiensten – vijf in getal – zijn met elkaar verbonden door hetzelfde thema als vorig jaar: 'Bijbelse gebeden'. Iedere avonddienst heeft een bijzonder karakter. Vorig jaar hadden we al twee 'voorbedediensten' aangekondigd; we hopen deze belofte in het komend winterseizoen in te lossen.
16-09-18: vesper ter afsluiting van de startzondag
25-11-18: viering Heilig Avondmaal: gebed van Hiskia (2 Kon.19: 15-19)
27-01-19: voorbededienst: gebed van Jona (Jona 2)
24-02-19: viering Heilig Avondmaal: gebed van Nehemia (Nehemia 1: 4-11)
24-03-19: muzikale dienst: Klaagliederen (2 Kronieken / Klaagliederen)
28-04-19: voorbededienst: gebed van Salomo (1 Koningen 3: 5-15)
Ook zijn er diensten op bid- en dankdag, Goede Vrijdag en op oudejaarsavond.
 
 
Bijzondere diensten Bijzondere diensten
Hieronder vindt u een kort overzicht van de bijzondere diensten:
* 16-09-18: Startdienst                                * 10-02-19: Jeugddienst
* 21-10-18: Heilig Avondmaal                   * 13-03-19: Bidstond (19.30 uur)
* 07-11-18: Dankstond (19.30 uur)              * 19-04-19: Goede Vrijdag / HA
* 11-11-18: Jeugddienst                              * 21-04-19: Pasen
* 25-11-18: Laatste zondag kerkelijk jaar * 30-05-19: Hemelvaartsdag (9.30 uur)
* 25-12-18: Kerst                                         * 09-06-19: Pinksteren (Bev. lidmaten)
* 31-12-18: Oudejaarsdienst (19.00 uur)     * 16-06-19: Kinderdienst
* 20-01-19: Heilig Avondmaal                   * 21-07-19: Heilig Avondmaal


 
 
Stiltevieringen Stiltevieringen
Ter voorbereiding op het Kerstfeest houden we 4 x een stilteviering op de donderdagavonden 29 november en 6, 13 en 20 december 2018.
Ter voorbereiding op het Paasfeest is er 5 x een stilteviering in de Stille Week: 15, 16, 17, 18 en 20 april 2019.
Op Goede Vrijdag 19 april 2019 vieren we het Heilig Avondmaal.
 
 
Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal
Wij hopen  het Heilig Avondmaal te vieren op:
21-10-18 (morgendienst); 25-11-18 (avonddienst);
20-01-19 (morgendienst); 24-02-19 (avonddienst);
19-04-19 (Goede Vrijdag) en 21-07-19 (morgendienst).
In 'De Molenhof' wordt het Heilig Avondmaal gevierd op 21-10-18; 20-01-19; 19-04-19 en 21-07-19, telkens
's middags om 16.00 uur. Gemeenteleden die verhinderd zijn om het Avondmaal in de kerk mee te vieren, zijn hierbij ook van harte welkom.

 
lees meer »
 
Kerstsamenzangavond Kerstsamenzangavond
Met Kerst wordt er door de drie plaatselijke kerken een interkerkelijke koor- en samenzangavond georganiseerd in onze kerk op:
Maandagavond 24 december 2018 om 19.30 uur.
 
Jeugddiensten Jeugddiensten
De jeugddiensten worden voorbereid door de dienstdoende voorganger samen met een aantal jongeren uit de gemeente.


Het komende seizoen staan de volgende jeugddiensten op het rooster:
11-11-18 met als voorganger ds. G. de Lang.
10-02-19 met als voorganger ds. G. de Lang.
 
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
De groepsindeling voor het seizoen 2018/2019 is als volgt:
De kinderen die op de basisschool in groep 1 t/m 4 zitten gaan eerst met hun ouders of bekenden naar de kerk. Onder het voorspel van het lied vóór de preek gaan zij met de dienstdoende leiding naar gebouw
'De Rank' en komen vervolgens niet meer terug in de kerk.
Voor de kinderen die op de basisschool in groep 5 t/m 8 zitten is er kindernevendienst tijdens de preek. Aan het begin van de kerkdienst gaan de kinderen bij hun ouders of bekenden zitten. Onder het voorspel van het lied vóór de preek gaan ze naar de consistorie en tijdens het lied na de preek komen de kinderen weer in de kerk. Op de laatste zondag van de maand is er voor deze groep geen kindernevendienst.
In beide groepen wordt gewerkt met vaste leidsters, die bij toerbeurt dienst doen.
Er wordt gebruikgemaakt van de methode 'Vertel Het Maar'.  
De kinderen horen zo op een begrijpelijke manier een bijbelverhaal en maken vervolgens een bijpassende verwerking.
In de zomer- en kerstvakantie en op Hemelvaartsdag is er tijdens de preek kindernevendienst voor alle basisschoolkinderen van groep 1t/m 8.
De gezamenlijke kerstviering met
ouders en belangstellenden is dit jaar
op 25 december 2018 (1e kerstdag)
om 15.00 uur in de kerk.
 


Contactpersoon  voor de kindernevendienst is:
Annette van Hove-Scheele, Groot Cambrondijk 1, Vogelwaarde,
tel. 0114-671231, e-mail:
 
Youth.come (nevendienst 12+) Youth.come (nevendienst 12+)
De youth.come, die sinds vorig jaar weer wordt gehouden, voorziet in een behoefte onder de 12-plussers. Ze komen bij elkaar op iedere laatste zondag van de maand, als er geen nevendienst is voor de oudste groep.
De youth.come wordt gehouden in het jeugdhonk van gebouw 'De Rank'.
De jongeren komen na de preek niet terug in de kerk.
Ook de youth.come maakt gebruik van de methode 'Vertel Het Maar'.
De bijeenkomsten worden verzorgd door de leiding van de kindernevendienst.
 
Contactpersoon voor de kindernevendienst en de youth.come is:
Annette van Hove-Scheele, Groot Cambrondijk 1, Vogelwaarde,
tel. 0114-671231, e-mail:
 
Kinderoppas Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten wordt er kindercrèche gehouden in gebouw 'De Rank'. Op het rooster staan voor elke zondagmorgen 2 (jonge) dames - onder wie altijd een volwassene - die twintig minuten van tevoren aanwezig zijn om onze kleintjes van 0 tot 4 jaar op te vangen.

Contactpersoon voor de crèche is:
Marja Westerbeke-Wolfert,
tel. 432979, e-mail:
 
Heilige Doop Heilige Doop
Ouders die de wens hebben om hun kind te laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant. Vervolgens zal dan een afspraak worden gemaakt door de predikant en de wijkouderling voor één of meerdere doopbezoeken, waarbij wordt gesproken over de waarde en betekenis van de Heilige Doop voor kinderen én ouders.            
 
 
Weeksluiting 'De Molenhof' Weeksluiting 'De Molenhof'
Iedere vrijdagmiddag om 16.00 uur wordt er een weeksluiting gehouden in zaal 'Het Stropievat' van verzorgingshuis 'De Molenhof'.
De weeksluitingen worden bij toerbeurt verzorgd door de plaatselijke kerken.

Vooraf aan de weeksluiting is er een kopje koffie / thee in het restaurant.
 
Huwelijksinzegening Huwelijksinzegening
Als bruidsparen een kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk in de kerk wensen en/of medewerking van de predikant daarbij vragen, dan wordt het op prijs gesteld dat ze tijdig contact opnemen met de predikant.
Het is van belang om bij de vaststelling van datum en tijd van de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis, de receptie e.d., ook de beschikbaarheid van de predikant en de reservering van de kerk te betrekken. Ter voorbereiding op de huwelijksdienst heeft de predikant enkele
ontmoetingen met het bruidspaar.

 
 
Rouwdienst Rouwdienst
Voor het regelen van een kerkelijke begrafenis is het gewenst dat de familie zo spoedig mogelijk na een overlijden contact opneemt met de predikant.
Bij afwezigheid van de predikant is de scriba het aanspreekpunt. Zowel het kerkgebouw als gebouw 'De Rank' staan ter beschikking voor het houden van een rouwdienst.
 
 
Dienst beluisteren Dienst beluisteren
De diensten kunnen gelijktijdig en achteraf worden beluisterd. Klik hier.
 
Ophaaldienst Ophaaldienst
Voor mensen die vervoer naar de kerkdienst nodig hebben is er de ophaaldienst. Zowel gemeenteleden uit 'De Molenhof', het woonzorgcomplex 'Onder de Wieken', als uit het dorp en omstreken kunnen hiervan gebruikmaken.
In het kerkblad staan de namen en telefoonnummers van de ophalers vermeld. Indien u al regelmatig gebruik maakt van de ophaaldienst dan wordt u automatisch opgehaald. Indien u incidenteel wenst te worden opgehaald, dan kunt u de 'ophaler van dienst' bellen, welke in het kerkblad vermeld staat.
 
Ringleiding Ringleiding
In ons kerkgebouw is een ringleiding aanwezig. Deze ligt rondom het middenschip. Voor een optimaal resultaat neemt u het best plaats vanaf ongeveer een meter vanaf de zijkanten en verder naar het midden.
 
 
 
 

Eredienst (Viering Heilig Avondmaal)
datum en tijdstip 21-07-2019 om 10.00 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-07-2019 om 10.00 uur
meer details

Rondleiding ZAGRAS
datum en tijdstip 03-08-2019 om 13:30
meer details

Eredeienst
datum en tijdstip 04-08-2019 om 10.00 uur
meer details

 
Dauwtrappen

Dauwtrappen, een terugblik meer
 
Kom en fietsMooie opbrengst sponsorfietstocht op 18 mei. meer
 
Oost Europacomité bezocht Vinogradovo
Een afvaardiging van het Oost-Europacomité bezocht onlangs onze zustergemeente in Vinogradovo (Oekraïne).
  meer
 
Startzondag 2018

meer
 
Kledinginzameling Oost-Europacomité
De inzameling door het Oost-Europacomité is beëindigd.
 
meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
Stichting Present

'Makelaar in vrijwilligerswerk' noemt de Stichting Present zichzelf. 'Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden'.
  meer
 
Bewust beleven
U heeft ze misschien al gezien of meegenomen uit de kerk: de 'gekleurde brieven' met een toelichting op een aspect van de eredienst. Meer hierover vindt u hier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.