Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Zaamslag
 
 
Rondom de diensten Rondom de diensten

Erediensten
Het heilige gebeurt.
In 2011 schreef Prof. Dr. F.G. Immink een boek met deze titel over de protestantse kerkdienst. Immink vond die woorden in het gedicht ‘Verzoendag’ van Gerrit Achterberg. Dat is trouwens ook een mooi woord voor de zondag: verzoendag. En voor de kerkdienst: de verkondiging van de verzoening (2 Kor. 5:19).
Het heilige gebeurt. Ook in Zaamslag. Niet dat wij ermee zijn begonnen. Het gebeurt al eeuwen. Sinds hier voor het eerst een kerk werd gebouwd. Een kerk die men toen wijdde aan Martinus van Tours. Een man wiens verhaal mensen moed insprak. Want … het heilige gebeurt. Als wij samenkomen, zingen, bidden, en luisteren naar de Wet en de Profeten, naar de Brieven en het Evangelie. En als de drievuldige naam van de Vader en de Zoon en de Geest wordt aangeroepen en verheerlijkt. 

 
Morgendiensten Morgendiensten

In het kader van het Reformatiejaar 2017 zijn we vanaf de eerste zondag in de 40 Dagen (5 maart 2017) het evangelisch-lutherse leesrooster gaan volgen. Daar gaan we ook in het komend najaar en winter mee door (tot aan de eerste zondag van de 40 dagen, 18 februari 2018). D.w.z.: elke zondag drie schriftlezingen: de 1e uit het Oude Testament, de 2e uit de Brieven en de 3e uit het Evangelie. Je kunt ook zeggen: eerst luisteren we naar het verleden (het Oude Testament), dan luisteren we naar het heden (de Brieven, het christelijke leven in het hier en nu) en dan zetten we onze oren open voor de toekomst (het Evangelie, het komen van het Koninkrijk van God). Een tip: het Dienstboek 'Schrift, Maaltijd en Gebed' bevat goed materiaal voor het persoonlijke gebed, waaronder een tweejarig Bijbelleesrooster (blz.1221). Zie ook http://www.preekwijzer.nl/ liturgie/dienstboek-i-word/7991 en klik dan "28C Rooster Getijden, blz. 1221-1248" aan. Als u liever over een papieren versie beschikt, laat het dan even weten aan de predikant, dan zorgt hij ervoor dat u er een krijgt.
 

lees meer »
 
Avonddiensten Avonddiensten

Komend winterseizoen zullen er 7 avonddiensten gehouden worden. De eerste is een vesper waarmee de startzondag wordt afgesloten. De overige zes zijn als volgt gerangschikt: In alle zes staat een gebed uit de Bijbel centraal. In twee daarvan hopen we de Maaltijd des Heren te vieren; in twee andere gaan we niet alleen naar de preek, maar ook naar muziek(fragmenten) luisteren (op cd) en dan zijn er nog twee voorbedediensten: na de preek is er dan gelegenheid tot persoonlijke voorbede. Laat u maar eens verrassen! In het kerkblad zal te zijner tijd over elke dienst nog iets meer worden geschreven.
17-09-17: vesper ter afsluiting van de startzondag
22-10-17: voorbededienst: het gebed van Abraham (Genesis 18)
26-11-17: viering heilig Avondmaal: Lofprijzing van David (2 Samuël 7)
28-01-18: muzikale dienst: een boetepsalm van David (Psalm 51)
25-02-18: viering heilig Avondmaal: het gebed van Job (Job 42)
25-03-18: voorbededienst: Gebed van Jeremia (Jeremia 32)
29-04-18: muzikale dienst: het loflied van Mozes en Mirjam (Exodus 15)
Ook zijn er avonddiensten op bid- en dankdag, op Goede Vrijdag en op oudejaarsavond.
 

 
Bijzondere diensten Bijzondere diensten

Hieronder vindt u een kort overzicht van de bijzondere diensten:
* 17-09-17: Startdienst                           
* 15-10-17: Heilig Avondmaal                
* 01-11-17: Dankstond (19.30 uur)            
* 05-11-17: Jeugddienst                           
* 26-11-17: Laatste zondag kerkelijk jaar
* 25-12-17: Kerst
* 31-12-17: Oudejaarsdienst (19.00 uur)
* 07-01-18: Bevestiging ambtsdragers
* 21-01-18: Heilig Avondmaal
* 11-02-18: Jeugddienst
* 14-03-18: Bidstond (19.30 uur)
* 30-03-18: Goede Vrijdag (Viering Heiig Avondmaal
* 01-04-18: Pasen 
* 10-05-18: Hemelvaartsdag (9.30 uur)
* 20-05-18: Pinksteren (Bev. lidmaten)
* 24-06-18: Heilig Avondmaal
* 01-07-18: Kinderdienst

 

 
Stiltevieringen Stiltevieringen

Wat een geweldige ontdekking is dat in ons gemeenteleven: dat we samen stil kunnen zijn bij het Woord dat spreekt en dat we samen de lof kunnen zingen van de heilige Naam van God.
Ter voorbereiding op het Kerstfeest houden we 4x een stilteviering op de donderdagavonden 30 november en 7, 14 en 21 december 2017.
Ter voorbereiding op het Paasfeest is er 5x een stilteviering in de Stille Week: 26, 27, 28, 29 en 31 maart 2018.
Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 vieren we het Heilig Avondmaal.
 

 
Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal

Wij hopen  het Heilig Avondmaal te vieren op:
15-10-17 (morgendienst); 26-11-17 (avonddienst);
21-01-18 (morgendienst); 25-02-18 (avonddienst);
31-03-18 (Goede Vrijdag) en 24-06-18 (morgendienst).
In 'De Molenhof' wordt het Heilig Avondmaal gevierd op 15-10-17; 21-01-18; 31-03-18 en 24-06-18, aanvang 's middags om 16.00 uur. Gemeenteleden die verhinderd zijn om het Avondmaal in de kerk mee te vieren, zijn hierbij ook van harte welkom.
 

lees meer »
 
Kerstsamenzangavond Kerstsamenzangavond

Met Kerst wordt er door de drie plaatselijke kerken een interkerkelijke koor- en samenzangavond georganiseerd in onze kerk op:
Zondagavond 24 december 2017 om 19.30 uur.

 
Jeugddiensten Jeugddiensten

De jeugddiensten worden voorbereid door de dienstdoende voorganger samen met een aantal jongeren uit de gemeente.


Het komende seizoen staan de volgende jeugddiensten op het rooster:
05-11-17 met als voorganger dhr. J.C. van Gaalen.
11-02-18 met als voorganger dhr. A. Slabbekoorn
 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

De groepsindeling voor het seizoen 2017/2018 is als volgt:
De kinderen die op de basisschool in groep 1 t/m 4 zitten gaan eerst met hun ouders of bekenden naar de kerk. Onder het voorspel van het lied vóór de preek gaan zij met de dienstdoende leiding naar gebouw
'De Rank' en komen vervolgens niet meer terug in de kerk.
Voor de kinderen die op de basisschool in groep 5 t/m 8 zitten is er kindernevendienst tijdens de preek. Aan het begin van de kerkdienst gaan de kinderen bij hun ouders of bekenden zitten. Onder het voorspel van het lied vóór de preek gaan ze naar de consistorie en tijdens het lied na de preek komen de kinderen weer in de kerk. Op de laatste zondag van de maand is er voor deze groep geen kindernevendienst.
In beide groepen wordt gewerkt met vaste leidsters, die bij toerbeurt dienst doen.
Er wordt gebruikgemaakt van de methode 'Vertel Het Maar'.  
De kinderen horen zo op een begrijpelijke manier een bijbelverhaal en maken vervolgens een bijpassende verwerking.
In de zomer- en kerstvakantie en op Hemelvaartsdag is er tijdens de preek kindernevendienst voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.    
De gezamenlijke kerstviering met ouders en belangstellenden is dit jaar op 25 december 2017 (1e kerstdag) om 15.00 uur in de kerk.

Contactpersoon  voor de kindernevendienst is:
Annette van Hove-Scheele, Groot Cambrondijk 1, Vogelwaarde,
tel. 0114-671231, e-mail:

 
Youth.come (nevendienst 12+) Youth.come (nevendienst 12+)

De youth.come is, bij gebrek aan 12+ jongeren die eraan deelnamen, een tijdje weggeweest. Het is fijn om ook in deze jaargids weer te kunnen vermelden dat m.i.v. het nieuwe seizoen de youth.come een 'doorstart' zal maken.
Op iedere laatste zondag van de maand zal, als er geen nevendienst is voor de oudste groep, er tijdens de preek youth.come zijn in de consistorie.
De jongeren komen weer voor het eerst bij elkaar op zondag 24 september 2017.
De leiding van de nevendienst zal de youth.come bijeenkomsten verzorgen.
 
Contactpersoon voor de youth.come is:
Annette van Hove-Scheele, Groot Cambrondijk 1, Vogelwaarde,
tel. 0114-671231, e-mail:

 
Kinderoppas Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten wordt er kindercrèche gehouden in gebouw 'De Rank'. Op het rooster staan voor elke zondagmorgen 2 (jonge) dames - onder wie altijd een volwassene - die twintig minuten van tevoren aanwezig zijn om onze kleintjes van 0 tot 4 jaar op te vangen.

Contactpersoon voor de crèche is:
Marja Westerbeke-Wolfert,
tel. 432979, e-mail:

 
Heilige Doop Heilige Doop

Ouders die de wens hebben om hun kind te laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant. Vervolgens zal dan een afspraak worden gemaakt door de predikant en de wijkouderling voor één of meerdere doopbezoeken, waarbij wordt gesproken over de waarde en betekenis van de Heilige Doop voor kinderen én ouders.            
 

 
Weeksluiting 'De Molenhof' Weeksluiting 'De Molenhof'

Iedere vrijdagmiddag om 16.00 uur wordt er een weeksluiting gehouden in zaal 'Het Stropievat' van verzorgingshuis 'De Molenhof'.
De weeksluitingen worden bij toerbeurt verzorgd door de plaatselijke kerken.

Vooraf aan de weeksluiting is er een kopje koffie / thee in het restaurant.

 
Huwelijksinzegening Huwelijksinzegening

Als bruidsparen een kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk in de kerk wensen en/of medewerking van de predikant daarbij vragen, dan wordt het op prijs gesteld dat ze tijdig contact opnemen met de predikant.
Het is van belang om bij de vaststelling van datum en tijd van de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis, de receptie e.d., ook de beschikbaarheid van de predikant en de reservering van de kerk te betrekken. Ter voorbereiding op de huwelijksdienst heeft de predikant enkele
ontmoetingen met het bruidspaar.

 

 
Rouwdienst Rouwdienst

Voor het regelen van een kerkelijke begrafenis is het gewenst dat de familie zo spoedig mogelijk na een overlijden contact opneemt met de predikant.
Bij afwezigheid van de predikant is de scriba het aanspreekpunt. Zowel het kerkgebouw als gebouw 'De Rank' staan ter beschikking voor het houden van een rouwdienst.
 

 
Dienst beluisteren Dienst beluisteren

De diensten kunnen gelijktijdig en achteraf worden beluisterd. Klik hier.

 
Ophaaldienst Ophaaldienst

Voor mensen die vervoer naar de kerkdienst nodig hebben is er de ophaaldienst. Zowel gemeenteleden uit 'De Molenhof', het woonzorgcomplex 'Onder de Wieken', als uit het dorp en omstreken kunnen hiervan gebruikmaken.
In het kerkblad staan de namen en telefoonnummers van de ophalers vermeld. Indien u al regelmatig gebruik maakt van de ophaaldienst dan wordt u automatisch opgehaald. Indien u incidenteel wenst te worden opgehaald, dan kunt u de 'ophaler van dienst' bellen, welke in het kerkblad vermeld staat.

 
Ringleiding Ringleiding

In ons kerkgebouw is een ringleiding aanwezig. Deze ligt rondom het middenschip. Voor een optimaal resultaat neemt u het best plaats vanaf ongeveer een meter vanaf de zijkanten en verder naar het midden.

 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 19-08-2018 om 10:00
meer details

Rondleiding ZAGRAS
datum en tijdstip 01-09-2018 om 13:30
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 13-09-2018 om 19.30 uur
meer details

 
Startzondag 2017


'Kerkproeverij' luidde het thema van de startzondag op 17 september. meer
 
Heel Zaamslag bakte

  meer
 
Welkom bij Inn gebed
Elke woensdagmiddag vanaf één uur tot ongeveer kwart voor twee is de kerk open. meer
 
Stichting Present

'Makelaar in vrijwilligerswerk' noemt de Stichting Present zichzelf. 'Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden'.
  meer
 
Bewust beleven
U heeft ze misschien al gezien of meegenomen uit de kerk: de 'gekleurde brieven' met een toelichting op een aspect van de eredienst. Meer hierover vindt u hier.
 
Langs het kerkpad van mijn vader

Tentoonstelling 'Langs het kerkpad van mijn vader'. Wie heeft materiaal?
  meer
 
Reformatieherdenking
500 jaar Reformatie

Ook in ons dorp herdachten wij 500 jaar Reformatie meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.